กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกมเรศ จันทร์แก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 081-1116348