กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมเรศ จันทร์แก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ