กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรังสฤษฎ์ นางาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2