ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ส.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลเปียงหลวง
12 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลเปียงหลวง
06 ส.ค. 63 กิจกรรมสอบ O-net NT และ RT
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลเปียงหลวง