กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐกฤตา ปูนกลาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรังสฤษฎ์ นางาม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0979977028
อีเมล์ : rungsaritnangam@gmail.com

นางสาวช่อผกา ปาริวงค์
ครู
เบอร์โทร : 0979188792
อีเมล์ : chopakapariwong56121809@gmail.com

นางสาวศุภลักษณ์ ตรีราช
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0892661690
อีเมล์ : princess_taw210@hotmail.com