กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวสันต์ วันกาล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรังสฤษฎ์ นางาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2