กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐกฤตา ปูนกลาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรังสฤษฎ์ นางาม
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : rungsaritnangam@gmail.com

นางสาวช่อผกา ปาริวงค์
ครู
อีเมล์ : chopakapariwong56121809@gmail.com

นางสาวศุภลักษณ์ ตรีราช
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : princess_taw210@hotmail.com

นางสาวเพราพิลาส ต๊ะนาง
ครูผู้ช่วย