คณะผู้บริหาร

นางสาวปรัศนีใจ กุนนะ
รองผู้อำนวยการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์