คณะผู้บริหาร

นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา