ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรัศนีใจ กุนนะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปุมภ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :