ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :