ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางโนรี รินเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรัศนีใจ กุนนะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปุมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :