กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนุสรณ์ บุญเทียม
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : anusorn243@hotmail.com

นางสาวเจนจิรา เสาวะระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : Shuzhen62@outlook.co.th

นางสาวพัทธ์จิรา หัตถกิจโกวิท
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : krunice25@gmail.com