กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภัสสร คงสีหะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอนุสรณ์ บุญเทียม
ครูผู้ช่วย