กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ มีบุญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1