กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสถาพร ชัยวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิสุดา เบญจวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1