กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุวรรณ แสนสำโรง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจุฑามาศ ธะนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสราวุฒิ ศรีคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2