กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ ธะนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : see.aew@hotmail.com

นางสาวสันธิลา คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย