คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวมารีมารถ กาดู
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
อีเมล์ : mareemart.2516@gmail.com

นางสาวกุลธิดา แปงเชียงแสน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : loveaomaem@gmail.com

นางสาวธรรมรีย์ แซ่ซิ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : thummaree00@gmail.com