ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ของทุกปี โดยปีการศึกษา 2563 นี้ ได้จัดกิจกรรมช่วงเช้า เป็นฐานกิจกรรมเชิงวิทยาศาตร์ จำนวน 8 ฐานการเรียนรู้ และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแสดงเชิงวิทยาศาสตร์ Science Show และกิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกสนานของกิจกรรมแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกประสบการณ์การคิด การลงมือปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหา อันจะเป็นทักษะให้นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมศตวรรษที่ 21 นี้ ได้อย่างเท่าทันและมีความสุข
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,21:30   อ่าน 20 ครั้ง