ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ โดยมีนางโนรี รินเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และนางสาวปรัศนีใจ กุนนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ให้การต้อนรับ นายสงวน คำอ้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาคำ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดไม้ฮุงไหลมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้เรียนรู้ และเข้าใจวิธีปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการสนองในพระราชปณิธานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไป
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,20:43   อ่าน 53 ครั้ง