ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลอยกระทง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนรัฐราษฎร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง โดยมีฐานให้ความรู้แก่นักเรียนเช่น ฐานทำขนมไทย ฐานประดิษฐ์โคม  ฐานให้ความรู้เรื่องประวัติวันลอยกระทงและรำวงวันลอยกระทง และในช่วงบ่ายได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงของนักเรียน