ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี
วันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางโนรี รินเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปรัศนีใจ กุนนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการเข้าค่าย รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,11:09   อ่าน 61 ครั้ง